Å lege et traumatisert selv: Bevissthet, nevrovitenskap og behandling

Komplekse traumelidelser: Nye perspektiver og forståelsesmåter

Kurs med Ruth Lanius – professor i psykiatri ved University of Western Ontario, Canada – en av forfatterne av «Healing the Traumatized Self – Consciousness, Neuroscience, Treatment»

Torsdag 26. mai 2016 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 09.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1850,- inkl enkel lunsj.
 • Ved avmelding etter 28. april belastes hele kursavgiften.

De fire bevissthetsdimensjonene tid, tanke, kropp og følelse blir ofte drastisk endret som følge av traumatiske hendelser. Selv om slike bevissthetsendringer kan være adaptive tilpasninger til pågående traumer, kan de langsiktige konsekvensene bli svært belastende.

Hvordan kan vi gjenkjenne traumerelaterte endringer i bevissthet? Hvilke forhold predikerer endrede bevissthetstilstander? Springer vår opplevelse av et selv ut fra en integrert opplevelse av disse fire bevissthetsdimensjonene? Hvordan kan vi intervenere på en effektiv måte for behandle endrede bevisshetstilstander, og hvordan er endringene representert i sinn, hjerne og kropp?

På dette kurset beskrives en fire-dimensjonal modell for bevisshet (4D-Model), med henholdsvis en dissosiativ og en ikke-dissosiativ dimensjon for hver av de fire bevissthetsdimensjonene. Det nevrobiologiske grunnlaget for, og en detaljert tilnærming til behandling av, slike traume-relaterte, endrede bevisshetstilstander vil så bli presentert. Erfaringsbaserte øvelser, som inkluderer bruk av forestillingsevne, visualiseringer og kropp/sinn-teknikker, vil bli brukt for å illustrere relevante begreper.

På programmet:
 • Introduksjon av de fire bevissthetsdimensjonene tid, tanke, kropp og følelse
 • Hvordan påvirker psykologiske traumer bevissthet?
 • Bevissthet og dissosiasjon: 4D-modellen
 • Bevissthet om tid: Klinisk presentasjon, nevrobiologi og behandling
 • Bevissthet om tanke: Klinisk presentasjon, nevrobiologi og behandling
 • Diagnostikk og behandlingstilnærming til traumerelatert stemmehøring
 • Bevissthet om kropp: Klinisk presentasjon, nevrobiologi og behandling
 • Bruk av nevrofeedback som supplerende behandling ved traumerelaterte lidelser
 • Bevissthet om følelse: Klinisk presentasjon, nevrobiologi og behandling
 • Selv på ny: Fremveksten av et selv på bakgrunn av den integrerte opplevelsen av fire bevissthetsdimensjoner
Foreleser:

Ruth LaniusRuth Lanius, professor i psykiatri, er leder for forskningsenheten for posttraumatisk stress-lidelse (PTSD) ved University of Western Ontario, Canada. Hun står bak flere spesialiserte behandlingsprogram rettet mot behandling og forskning på PTSD og tilknyttede ko-morbide tilstander. Hennes forskningsintresse er rettet mot PTSD, underliggende nevrobiologi og studier av utfall etter behandling, inkludert undersøkelser av flere farmakologiske og psykoterapeutiske metoder. Hun har forfattet mer enn 100 publiserte forskningsartikler og bokkapitler innenfor traumefeltet, og er en hyppig brukt foreleser både i Canada og internasjonalt. I 2015 publiserte hun boken ”Healing the Traumatized Self: Consciousness, Neuroscience, Treatment”, sammen med Paul Frewen.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet, og Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse. Det er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

NB! Kurset vil foregå på engelsk

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: