Modum Bad-konferansen 2018: Fra skolegård til styrerom

Traumer som resultat av og årsak til mobbing. Hvordan avdekke, stanse og bidra til mestring?

Mobbing, makt og mestring i et livsløpsperspektiv

Fredag 26. oktober i Gamle Logen i Oslo – avholdt

 • Programmet varer fra kl. 9.00 til 16.30. Registrering fra kl. 8.15
 • Deltakeravgift (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt):  Kr. 2800,-
 • Utvidet påmeldingsfrist: 21. oktober. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 28. september, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).
 • Redusert pris ved flere påmeldte fra samme virksomhet. Oppgi dette i «annet»-feltet i påmeldingsskjemaet
  • 5 – 9 pers -10%
  • 10 – 19 pers -20%
  • 20 eller flere -30%
   NB! Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.

Hvordan kan vi legge til rette for bearbeiding, gjenopprettet selvfølelse og ny livsmestring på tross av mobbing?

Vi må alle forholde oss til mobbing – den finnes alle steder og har mange former. Mobbing har lett for å bli usynlig og gå under radaren, til tross for gode tiltak for å oppdage, stanse og forebygge. Vi hører stadig om mobbing som ikke ble avdekket mens den pågikk. I stedet ble det som hendte først fortalt lenge etterpå. Sannsynligvis finnes det også mange fortellinger om mobbing som blir båret i taushet for alltid. Forskning og samstemt erfaringsmateriale fra ledere, lærere, barnevernsansatte, psykologer, barnehagepersonale og mange andre forteller oss at mobbing er skadelig, både mens den pågår og i form av senskader, ofte over et helt livsløp. Mobbing er et livsløpstema – både fordi den kan skje i alle livsfaser og fordi den kan få konsekvenser i alle livsfaser som følger etter at den har skjedd. Mobbing er ofte et resultat av traumer som genererer nye traumer.

 • Hva er mobbing?
 • Hvordan viser mobbing seg på ulike arenaer og i ulike livsfaser?
 • Hvorfor kan mobbing forårsake traumer og andre alvorlige senskader?
 • Hva gjør mobbing med et selvbilde? Hva gjør det å mobbe med et selvbilde?
 • Hvordan kan vi møte mennesker som har tatt skade av mobbing?
 • Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra til bearbeiding og frigjøring?

Fokus for årets Modum Bad-konferanse er å forstå hva mobbing grunnleggende sett er, slik at vi kan bli flinkere til å oppdage den uavhengig av om den skjer blant barn, ungdom, voksne eller eldre. Arbeid mot mobbing handler om mer enn å avdekke, stanse eller å forebygge. Arbeid mot mobbing handler også om å jobbe med de selvbildene som er opphavet til at mobbing skjer – og med de selvbildene som er blitt skadet av at mobbing har skjedd. Målet er hele tiden å oppnå mestring gjennom innsikt. 


Målgruppen for konferansen er bred

Ansatte innen helse, sosial, omsorg og undervisning, HR/vernetjeneste, ledere, tillitsvalgtsapparat, bistandsadvokater, veiledere og sjelesørgere, aktuelle faggrupper og etater som er involvert i oppfølging av ungdom og voksne, og alle som yter frivillig innsats i tilbud til unge og voksne.


På programmet står (med forbehold om endring):

 • Hva er mobbing? Å gjenkjenne mobbing overalt der den gjemmer seg

  Kristin Oudmayer, forfatter og leder av Unicefs program “Den Ene”

 • Ledelsesmakt, lojalitet og lydighet. Dilemmaer i yrkesetikken

  Paul Leer-Salvesen,  professor i etikk og teologi 

 • «Sladrehank skal selv ha bank». Om lojalitet og etikk i varslingssaker

  Cecilie Thorsen, psykologspesialist

 • Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø

  Selma Therese Lyng, sosiolog/PhD

 • Selvmedfølelse til hjelp mot ytre og indre mobbing

  Lene Berggraf, psykolog/PhD

 • Mobbet barn – såret voksen. Mobbing og trakassering i et traumeperspektiv – hvordan kunne gi god hjelp?

  Peter Sele, psykologspesialist/PhD-stipendiat og Stine Holthe, psykologspesialist.

 • Mobbingens dramaturgi. Om hvordan selvbildeskader hos enkeltindividet utspiller seg som mobbing på fellesskapets scene

  Kari Halstensen, psykolog/PhD-stipendiat/siviløkonom


Vi er glade for at Kjell Magne Bondevik har sagt ja til å åpne konferansen!

Bondevik er grunnlegger og arbeidende styreleder ved Oslosenteret for fred, demokrati og menneskerettigheter. Han var Norges statsminister i periodene 1997-2000 og 2001-2005, i tillegg til utenriksminister og kirke- og undervisningsminister. Som statsminister lanserte han i 2002 det som var historiens største offensiv mot mobbing i norsk skole.


Meritterende:

Konferansen er godkjent som meritterende av

 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri, og  6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer i henhold til kurstimekravet i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
 • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse, arbeidshelse eller folkehelse
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.


Mer om foreleserne:

Kristin Oudmayer: Leder Unicefs program “Du kan være Den ene”, holder foredrag og skriver om barns rettigheter, mobbing og psykisk helse. Hun har skrevet bøkene ”Du er viktigere enn du tror. Håndbok om forebygging og håndtering av mobbing” (2014) og ”Fordi jeg fortjener det? En bok om mobbing, håp og ansvar” (2010). Før hun begynte å jobbe i UNICEF Norge i 2010, jobbet hun 18 år i psykiatrien, med oppfølging av barn som pårørende som sitt spesialfelt.


 

 

Paul Leer-Salvesen: Professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Han er dr. philos fra Det juridiske fakultet og har arbeidet som skjønnlitterær forfatter, fengselsprest, kulturjournalist og voldsforsker. Han har skrevet mange skjønnlitterære og faglitterære bøker.


 

 

Cecilie Thorsen: Som spesialist i klinisk psykologi ved Modum Bad og Helse Bergen har Cecilie Thorsen sammensatt erfaring innen innen rus, lettere psykiske lidelser, arbeidspsykologi og samliv. Hun har også erfaring innen organisasjonspsykologi med fokus på kommunikasjon og konflikthåndtering. De siste årene har hun arbeidet med rådgivning, behandling og formidling innen mobbing, trakassering og varsling i arbeidslivet, og drevet utstrakt formidlingsvirksomhet i privat og offentlig sektor, Politi og Forsvaret.


 

 

Selma Therese Lyng: PhD i sosiologi og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet. Hun har blant annet forsket på utviklingsarbeid, psykososialt miljø, sosialt samspill, elevroller og mobbing i skolen og har nylig skrevet boka “Elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet” (Fagbokforlaget 2018) sammen med Ingunn M. Eriksen.


 

 

Lene Berggraf: Psykolog i Oppvekstteamet i Drammen med PhD i klinisk psykologi. Hun har forsket på selvmedfølelse i terapi, og har lang erfaring som fagformidler og kliniker fra Jæren DPS, Modum Bad, Rask psykisk helsehjelp i Modum og Sigdal, og akuttavdelinger ved Lier og Blakstad sykehus.

 


 

 

Peter Sele: Spesialist i klinisk voksenpsykologi ved Avdeling for traumelidelser, Modum Bad. Flere års erfaring fra DPS, BUP og sikkerhetspsykiatri, og videreutdanning innan sensorimotorisk psykoterapi og EMDR. Han har formidlet kunnskap om traumer i en rekke sammenhenger de siste årene. Han er for tiden PhD-kandidat og arbeider med et forskingsprosjekt knyttet til kompleks PTSD.


 

 

Stine Holthe: Spesialist i klinisk voksenpsykologi ved Avdeling for traumelidelser, Modum Bad, i et team som har et særlig fokus på aktuelle alvorlige relasjonelle vansker. Hun har flere års erfaring fra DPS, som kommunepsykolog ved helsestasjon og i kriseteam.  Særlige faginteresser er knyttet mot tilknytningsteori, affektbevissthet og betydningen av rammer i terapi i et dynamisk perspektiv. Holthe underviser, veileder og deltar i forskningsprosjekt om kompleks PTSD.


 

 

Kari Halstensen: PhD-stipendiat, psykolog og siviløkonom. Hun har arbeidet som kliniker og fagformidler ved Modum Bad siden 2005. Hun er for tiden i forskningspermisjon for å jobbe med en doktoravhandling om tilknytning i et religionspsykologisk perspektiv. Halstensen har en treårig klinisk utdannelse i gruppeterapi, og er opptatt av å formidle kunnskap om menneskets fascinerende og håpsbringende evne til å reparere relasjonelle skader.


 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: