Modum Bad-konferansen 2018: Fra skolegård til styrerom

Mobbing, makt og mestring i et livsløpsperspektiv

Fredag 26. oktober i Gamle Logen i Oslo

 • Programmet varer fra kl. 9.00 til 16.30. Registrering fra kl. 8.15
 • Deltakeravgift (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt): Kr. 2300,- ved påmelding innen 1. juni. Etter det er prisen kr. 2800,-
 • Påmeldingsfrist: 28. september. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 28. september, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).
 • Redusert pris ved flere påmeldte fra samme virksomhet. Oppgi dette i «annet»-feltet i påmeldingsskjemaet
  • 5 – 9 pers -10%
  • 10 – 19 pers -20%
  • 20 eller flere -30%

Vi må alle forholde oss til mobbing – den finnes alle steder og har mange former. Noen saker om mobbing får stor oppmerksomhet i media, andre er usynlige. Mobbehistoriene kan få forskjellige merkelapper, det kan være ignorering og utestengelse, erting og latterliggjøring, krenkelser, maktmisbruk, traumer, trakassering.

 • Hva er mobbing?
 • Hvordan viser mobbing seg på ulike arenaer og i ulike livsfaser?
 • Hvilken rolle spiller maktstrukturer og maktutøvelse?
 • Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra positivt?
 • Hvordan kan vi møte mennesker som har tatt skade av sin mobbehistorikk?

Årets Modum Bad-konferanse presenterer ulike perspektiver på mobbing og henvender seg til fagpersoner som på forskjellig vis arbeider med mennesker. På programmet har vi spennende innlegg fra praksisfelt som arbeidsliv, skole, forskning og terapirommet. Målet er å bidra til økt forståelse av hva mobbing er og hva vi kan gjøre for å endre negative mønstre. Vårt ønske er at vi kan stimulere hverandre til å tenke nytt, ikke bare om mobbing, men også om robusthet og mestring.


På programmet står (med forbehold om endring):

 • Hva er mobbing? Mobbingens fenomenologi

  Kristin Oudmayer, forfatter og leder av Unicefs program «Den Ene»

 • Ledelsesmakt, lojalitet og lydighet. Dilemmaer i yrkesetikken

  Paul Leer-Salvesen,  professor i etikk og teologi 

 • «Sladrehank skal selv ha bank». Om lojalitet og etikk i varslingssaker

  Cecilie Thorsen, psykologspesialist

 • Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø

  Selma Therese Lyng, sosiolog/PhD

 • Selvmedfølelse til hjelp mot ytre og indre mobbing

  Lene Berggraf, psykolog/PhD

 • Mobbet barn – såret voksen. Mobbing og trakassering i et traumeperspektiv – hvordan gi god hjelp?

  Peter Sele, psykologspesialist/PhD-stipendiat og Stine Holthe, psykologspesialist.

 • Mobbingens dramaturgi

  Kari Halstensen, psykolog/PhD-stipendiat/siviløkonom


Mer om foreleserne:

Kristin Oudmayer: Leder Unicefs program «Du kan være Den ene», holder foredrag og skriver om barns rettigheter, mobbing og psykisk helse. Hun har skrevet bøkene ”Du er viktigere enn du tror. Håndbok om forebygging og håndtering av mobbing” (2014) og ”Fordi jeg fortjener det? En bok om mobbing, håp og ansvar” (2010). Før hun begynte å jobbe i UNICEF Norge i 2010, jobbet hun 18 år i psykiatrien, med oppfølging av barn som pårørende som sitt spesialfelt.

 

 


Paul Leer-Salvesen:
 Professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Han er dr. philos fra Det juridiske fakultet og har arbeidet som skjønnlitterær forfatter, fengselsprest, kulturjournalist og voldsforsker. Han har skrevet mange skjønnlitterære og faglitterære bøker.

 

 

 

Cecilie Thorsen: Som spesialist i klinisk psykologi ved Modum Bad og Helse Bergen har Cecilie Thorsen sammensatt erfaring innen innen rus, lettere psykiske lidelser, arbeidspsykologi og samliv. Hun har også erfaring innen organisasjonspsykologi med fokus på kommunikasjon og konflikthåndtering. De siste årene har hun arbeidet med rådgivning, behandling og formidling innen mobbing, trakassering og varsling i arbeidslivet, og drevet utstrakt formidlingsvirksomhet i privat og offentlig sektor, Politi og Forsvaret.

 

 


Selma Therese Lyng: 
PhD i sosiologi og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet. Hun har blant annet forsket på utviklingsarbeid, psykososialt miljø, sosialt samspill, elevroller og mobbing i skolen og har nylig skrevet boka «Elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet» (Fagbokforlaget 2018) sammen med Ingunn M. Eriksen.

 

 

 

Lene Berggraf: PhD i klinisk psykologi og psykolog ved Blakstad sykehus. Hun har forsket på selvmedfølelse i terapi, og har lang erfaring som fagformidler og kliniker fra Jæren DPS, Modum Bad, Rask psykisk helsehjelp i Modum og Sigdal og som skolepsykolog for videregående skolene i Drammen.

 

 

 

Peter Sele: Spesialist i klinisk voksenpsykologi ved Avdeling for traumelidelser, Modum Bad. Flere års erfaring fra DPS, BUP og sikkerhetspsykiatri, og videreutdanning innan sensorimotorisk psykoterapi og EMDR. Han har formidlet kunnskap om traumer i en rekke sammenhenger de siste årene. Han er for tiden PhD-kandidat og arbeider med et forskingsprosjekt knyttet til kompleks PTSD.

 

 

 

Stine Holthe: Spesialist i klinisk voksenpsykologi ved Avdeling for traumelidelser, Modum Bad, i et team som har et særlig fokus på aktuelle alvorlige relasjonelle vansker. Hun har flere års erfaring fra DPS, som kommunepsykolog ved helsestasjon og i kriseteam.  Særlige faginteresser er knyttet mot tilknytningsteori, affektbevissthet og betydningen av rammer i terapi i et dynamisk perspektiv. Holthe underviser, veileder og deltar i forskningsprosjekt om kompleks PTSD.

 

 


Kari Halstensen:
 PhD-stipendiat, psykolog og siviløkonom. Hun har arbeidet som kliniker og fagformidler ved Modum Bad siden 2005. Hun er for tiden i forskningspermisjon for å jobbe med en doktoravhandling om tilknytning i et religionspsykologisk perspektiv. Halstensen har en toårig klinisk utdannelse i traumeterapi og har gjennom hele sin praksis som kliniker jobbet mye med traumatiserte pasienter. Hun er videre opptatt av å formidle lett tilgjengelig kunnskap om menneskets fascinerende og håpsbringende evne til å reparere relasjonelle skader.


Meritterende:

Vi søker godkjenning av konferansen som meritterende hos Psykologforeningen, Sykepleierforbundet, Legeforeningen og Ergoterapeutforbundet. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: