PTSD og metakognitiv terapi

6. november 2015 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

  • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
  • Kursavgift: Kr. 1750,- (inkl. enkel lunsj)
  • Frist for påmelding er tre uker før kursdato. Ved avmelding etter dette belastes hele kursavgiften.
  • Begrenset antall plasser

PTSD og metakognitiv behandling

Tradisjonell behandling av PTSD fokuserer gjerne på eksponering av traumeminner. I metakognitiv terapi rettes imidlertid oppmerksomheten mot pasientens strategier for å regulere tanker og følelser i form av grubling, bekymring, trusselmonitorering og uhensiktsmessige mestringsstrategier. Antagelser om nytteverdien av å benytte disse strategiene utfordres og man søker å etablere nye mestringsstrategier.
I dette kurset vil du:

  • Få en grunnleggende forståelse av sentrale prosesser ved PTSD.
  • Lære å sette opp en PTSD-kasusformulering basert på metakognitiv terapi.
  • Lære sentrale endringsteknikker ved metakognitiv behandling av PTSD.

Arbeidsform: Forelesning og rollespill.

Sverre Urnes JohnsonKursholder Sverre Urnes Johnson er utdannet psykolog. Han er for tiden ansatt som Ph.d-kandiat ved Universitet i Oslo og Modum Bad i «Prosjekt dobbeltkompetanse». Johnson har ansvar for en randomisert kontrollert studie som sammenligner effekten av henholdsvis metakognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi ved behandling av komplekse angstlidelser. Johnson har gjennomført en tre- årig utdannelse i metakognitiv terapi i Manchester og har selv bred erfaring med behandling av angstlidelser. Han er leder i Norsk Forening for Metakognitiv terapi. I tillegg til å drive egen praksis, foreleser han også om behandling av angstlidelser ved Universitetet i Oslo.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Posttraumatisk stresslidelse kjennetegnes blant annet av påtrengende minner fra traumet, unnvikelse og kroppslige symptomer. Tradisjonelt har PTSD blitt behandlet med traumefokuserte behandlinger hvor eksponering for traumeminner er et sentralt element. Det er imidlertid et problem at eksponeringen kan være vanskelig for mange pasienter, noe som kan føre til drop-out fra behandling.

Metakognitiv behandling av PTSD

I motsetning til andre terapiformer, som for eksempel kognitiv atferdsterapi eller eksponeringsterapi, fokuserer ikke metakognitiv terapi på innhold i kognisjoner eller habituering. Oppmerksomheten rettes mot pasientens tankestil, dvs. prosesser som bl.a. grubling og bekymring. Mange pasienter opplever at de mister kontrollen over tanker og følelser.  De fokuserer på det som oppleves som truende, farlig eller negativt. Dermed opprettholdes angst og frykt. Ulike strategier for å mestre vanskelige følelser og tanker kan i mange tilfeller virke kortsiktig ved at frykt eller tristhet reduseres (for eksempel unnvikelse eller bruk av alkohol). Men problemet opprettholdes. Dette mønsteret omtales i metakognitiv terapi som kognitivt oppmerksomhetssyndrom (KOS) og består av bekymring, grubling, fokusert oppmerksomhet på farer og trusler, samt uhensiktsmessige mestringsstrategier.

Metakognitiv terapi fokuserer på de opprettholdende faktorene som fører til at pasienter velger å gruble og bekymre seg. Eksempel på positive metakognisjoner kan være «hvis jeg tenker igjennom ting så er jeg forberedt”, eller «hvis jeg analyserer det som har skjedd så får jeg et svar”. Negative metakognisjoner omhandler tap av kontroll og en følelse av fare – for eksempel ” hvis jeg ikke klarer å stoppe og tenke, så klikker det for meg” eller ” de påtrengende bildene betyr at jeg i ferd med å bli gal”. Metakognitiv terapi tar sikte på å utfordre forskjellige metaantagelser som opprettholder det negative mønsteret (KOS), og deretter etablere nye mestringsstrategier når negative tanker og følelser dukker opp.

Meritterende

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist innen Psykisk helse, Norsk Psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet og av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 7 timer.

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: